Ochrana majetku a osob

Fyzická ostraha majetku

Účelem této služby je doplnit technickou a elektronickou ostrahu objektu. Je prováděna na pevných i pohyblivých strážních stanovištích (tzv. pochůzková činnost, která je kontrolována elektronickým systémem k zajištění objektivity místa a času provedené kontroly), čímž se sníží bezpečnostní riziko a zároveň se tak zkvalitní poskytované bezpečnostní služby. Hlavním cílem je zamezit vniknutí neoprávněných osob do střežených prostor, předcházet poškození nebo zničení střeženého majetku v důsledku poruch, havárií rozvodů elektrického proudu, vody, plynu a provádět preventivní opatření v sjednaném rozsahu.

Dále se zabezpečují různá režimová opatření podle přání zákazníka (např. parkovací režim, klíčový režim, propustkový režim, dohled nad dodržováním řádů a vnitřních předpisů klienta apod.).