Požární ochrana a bezpečnost práce

Zpracování a vedení dokumentace požární ochrany

 • začlenění do kategorie činností bez požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • zpracování požárních řádů
 • zpracování požárních poplachových směrnic
 • zpracování požárních evakuačních plánů
 • zpracování dokumentace zdolávání požáru 
 • provádění preventivních požárních prohlídek dle stanovených termínů ve zpracované dokumentaci, včetně zápisu do požární knihy
 • vedení požární knihy.

Odborná příprava a školení zaměstnanců o požární ochraně

 • zpracování, vedení a aktualizace tematického plánu a časového rozvrhu školení vedoucích zaměstnanců 
 • zpracování, vedení a aktualizace tematického plánu a časového rozvrhu školení zaměstnanců
 • provádění školení vedoucích zaměstnanců včetně vydání Osvědčení o úspěšném absolvování tohoto školení na základě odborné způsobilosti v PO
 • provádění školení zaměstnanců včetně vydání prokazatelného dokladu o tomto školení
 • provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek, včetně vydání prokazatelného dokladu o provedené odborné přípravě.

Další činnost na úseku PO

 • sledování termínů prohlídek a revizí vyhrazených druhů věcných prostředků požární ochrany
 • zajištění prohlídek a revizí věcných prostředků požární ochrany
 • odborná pomoc při vedení přehledů o umístění bezpečnostních a výstražných tabulek a rozmístění věcných prostředků požární ochrany
 • výkon osoby odborně způsobilé v PO
 • stanovení podmínek a nutných protipožárních opatření při prácí se zvýšeným požárním nebezpečím
 • vystavení a schválení „Příkazu k provedení práce se zvýšeným požárním nebezpečím dle vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.“
 • asistence při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím a následný dohled (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.)
 • poradenská činnost
 • další činnost na úseku PO dle specifických a místních podmínek. 

Profesionální asistence

Další nabídkou, která nepatří do kategorie obvyklých služeb, je zajištění 24 hodinového dozoru prostřednictvím vyškoleného hasiče. Tato služba je určena především pro klienty, kteří potřebují zajistit asistence při požárně nebezpečných akcích nebo jako stálý požární dozor s možností prvotního hasebního zásahu nebo jako dozor velínu EPS s povinností prvotního zásahu. 

Bezpečnost práce  

 • zpracování harmonogramů termínů revizí, kontrol a prohlídek
 • zajištění provádění revizí, kontrol a prohlídek
 • analýza a vyhledání pracovních rizik
 • zpracování zařazení do kategorií rizikových prací
 • zpracování, zavedení a vedení předepsané dokumentace
 • školení zaměstnanců
 • školení zaměstnanců externích a servisních organizací
 • organizování a provádění pravidelných ročních prověrek
 • vyhledávání závad bezpečnosti práce a jejich odstranění
 • zpracování pokynů, provozních řádů apod.